Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Podstawa programowa dla zawodu

Regulamin rekrutacji do pobrania

==> ZAPRASZAMY NA STRONĘ NABORU ELEKTRONICZNEGO <==

Celem kształcenia jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Do głównych zadań montera instalacji sanitarnych należy:

 • wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
 • poprawne odczytywanie rysunków roboczych
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji
 • uszczelnianie połączeń między rurami
 • montowanie przewodów kanalizacyjnych
 • montowanie urządzeń sanitarnych
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
 • montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń
 • usuwanie awarii wodociągowych
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • odpowiedni dobór grzejników grzewczych
 • czyszczenie grzejników żeliwnych
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych czy spełniają wymagania ochrony cieplnej
 • wykonywanie innych zadań związanych z powyższym
 • nadzór innych pracowników

Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań miejsca pracy monterów instalacji sanitarnych są różne. Może on pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami. . Elastyczni reagujemy na potrzeby rynku pracy. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej. Jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

Umiejętności:

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych;
 • budowa i remont węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywanie wykopów w gruntach różnych kategorii;
 • układanie i montaż rur w gotowych wykopach na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych;
 • posługiwanie się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych, sanitarnych i wodociągowych .
 • montaż i remont instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
 • montaż i eksploatacja instalacji gazowych;
 • podłączanie do instalacji urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych;
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji oraz prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych;

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa budowlane, zakłady rzemieślnicze;
 • ze względu na utylitarność tego zawodu często tzw. hydraulicy są mile widziani na stanowiskach konserwatorów w szkołach, przedszkolach i zakładach pracy;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej i usługowej (usługi hydrauliczne).
 • zakłady rzemieślnicze świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej - usługowej w zakresie prac hydraulicznych. 

Zadania szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU