Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

e-pedagog

e-pedagog

Strona redagowana przez pedagoga szkolnego - zachęcamy do korzystania

08.01.2021r.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie w okresie ferii zimowych podejmuje wzmożone działania w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Specjaliści chcą dotrzeć przede wszystkim do rodziców i nauczycieli odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży w trudnym okresie ograniczenia kontaktów społecznych oraz zwrócić uwagę na przygotowanie uczniów do ewentualnego powrotu do szkoły.

W ramach realizowanego wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej pracownicy Zespołu Poradni informują o możliwości skorzystania z porady specjalistów zatrudnionych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych codziennie w godzinach 8:00 – 18:00.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1  tel. 34/361 94 34, 533 300 966   e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  tel. 34/362 24 24, 739 212 739   e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3  tel. 34/363 25 50, 533 300 136   e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej    tel. 34/361 93 92, 533 377 180   e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Ponadto w ramach projektu Częstochowa wolna od przemocy realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie we współpracy z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji i Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia pod patronatem Urzędu Miasta w Częstochowie specjaliści z poradni proponują spotkania na platformie Microsoft Teams dla nauczycieli i rodziców.

Dla nauczycieli i rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziane jest takie spotkanie w dniu 20.01. 2021r. o godzinie 15:00 na temat DEPRESJI u MŁODZIEŻY. Linki do spotkań będą wysyłane bezpośrednio na adresy e-mail szkół z prośbą o przekazanie zainteresowanej grupie odbiorców, dlatego chętnych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem CKZiU lub szkolnym pedagogiem.


21.12.2020r.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Choć zawsze są one wyjatkowe, tym razem stokroć inne. Mijający rok zapamiętamy na długo. Życzę Wam, by ten świąteczny czas był pretekstem do zadumy, byście znaleźli chwilę na filiżankę dobrej, pachnącej kawy lub kakao.
Pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół; chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami miłych, dobrych chwil. WESOŁYCH ŚWIĄT - w gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze. heart


10.12.2020r.

NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Pisałam ostatnio o terapeutycznym oddziaływaniu książek. Dobrze się składa, ponieważ niedawno zbiory naszej szkolnej biblioteki wzbogaciły się o 287 książek, które zostały kupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Po przeprowadzonych w szkole konsultacjach wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Biblioteki Pedagogicznej WOM i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także dokładnym przeanalizowaniu rynku wydawniczego dokonano wyboru a następnie zakupu książek. Tym sposobem w naszej bibliotece pojawiły się nowości literatury młodzieżowej, obyczajowej, thrillery, horrory, fantasy, kryminały a także szkolne lektury. Są to atrakcyjne tytuły, często bestsellery poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich.

W imieniu swoim a także nauczyciela bibliotekarza zapraszam wszystkich do odwiedzania biblioteki. Na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie smiley


30.11.2020r.

Żródło: https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/przestepczosc-nieletnich-przyczyny

Pojęcie „przestępczości nieletnich” jest używane w kryminologii i kryminalistyce, w naukach prawa karnego oraz w psychologii, pedagogice i socjologii. Socjologowie uważają, że należy to pojęcie przedstawić całkowicie inaczej, niż określa to sądownictwo. Poprzez otoczenie, czy postrzeganie samego siebie młodociany przedstawia własną osobę w ujęciu przestępcy. Poprzez kategoryzowanie go jako przestępcy, zaczynają zachodzić u niego zmiany na tle psychologicznym. Taka jednostka, która została uznana za przestępcę, wśród społeczeństwa zostaje odizolowana, co całkowicie wyklucza ją z życia publicznego. Sympatycy owej teorii, kładą szczególny nacisk na problem, ponieważ taka osoba trafia do grup o charakterze demoralizującym.

Przyczyny przestępczości nieletnich

Czynniki genetyczne

Psychologia, socjologia, kryminologia, badania multidyscyplinarne i wiele innych zajmują się przedmiotem badań przyczyn przestępczości. Wszyscy pionierzy koncepcji instynktownej są jednego zdania – agresja jest cechą wrodzoną, natomiast jej ujście w zachowaniu jest podatne na czynniki zewnętrzne i mogą być przeistoczone przez wychowanie.

nnego zdania są osoby zajmujące się naukami biologicznymi (głównie etnolodzy), gdyż prowadzą badania nad zachowaniem człowieka – które cechy są wrodzone (dziedziczne), a które są nabyte. Lorenz (1983) i Tinbergen (1968,1991) są zdania, że instynkt jest motorem zachowań agresywnych. Celem agresji jest zachowanie gatunku i ma ona charakter instynktowny. Agresję wywołują pojedyncze bodźce lub ich dziedziczone zespoły, inne zaś bodźce, także dziedziczone, ją hamują. Prawidłowości zachodzące w świecie zwierząt odnoszą się również do ludzi, ale w przypadku człowieka sygnały hamujące (wyrazy twarzy, gesty) są mniej skuteczne niż u zwierząt. Według teorii instynktu agresja jakiejkolwiek jednostki nie jest wyłącznie instynktowna, a warunkuje zachowania ludzkie. Agresywne zachowania nie powodują zachowań przestępczych, ale mogą mieć wpływ na późniejsze postępowanie i kształtowanie się negatywnych cech.

Wpływ środowiska społecznego

Najważniejszym czynnikiem, który ma największy wpływ na kształtowanie się jednostki w społeczeństwie jest grupa pierwotna, czyli rodzina. To ona kształtuje u młodego człowieka struktury poznawcze, kontrolę emocjonalną oraz kształci proces systemu wartości, wzorce zachowań oraz normy. Modele stylu wychowania mogą mieć znaczący wpływ na socjalizację młodego człowieka. Sposób, w jaki jednostka będzie odbierała emocje i uczucia w swojej rodzinie, będzie kształtował jej osobowość. Dlatego możemy wyróżnić style wychowania: opiekuńczy, autorytarny, permisywny oraz chaotyczny despotyzm.

Ważnymi czynnikami, które mają wpływ na przestępczość nieletnich, jest rozpad rodziny czy nerwica. Czynniki te mogą mocno oddziaływać na psychikę czy struktury poznawcze, zatarcie się więzi, jaka łączy rodziców i dziecko oraz zaburzają postrzeganie opiekuna jako autorytetu. Najczęstszą przyczyną nerwicy jest silny stres bądź sytuacja, która daje poczucie niebezpieczeństwa. Również przyczyną mogą być nieustające kary czy ograniczenia stosowane przez bliskich, które sprzyjają w późniejszym wieku niechęcią do tych osób oraz wzmagają silne pobudzenie i egoizm. Ponadto wpływ na przestępczość nieletnich ma alkoholizm bądź narkomania występująca w rodzinie, która powoduje zatracenie zerwanie bliskich więzi, poprzez ciągłe awantury, brak poczucia bezpieczeństwa i zatracenie własnego poczucia wartości u młodego człowieka.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przestępczość nieletnich jest grupa rówieśnicza. To ona zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa względem innych grup oraz daje wrażenie przynależności i uznania. Poprzez działania demoralizujące, np. zażywanie środków odurzających, czy negatywne postępowanie może nauczać aspołecznego funkcjonowania prowadzącego do popełniania przestępstw.

Problem mający wpływ na wystąpienia zagrożenia przestępczości u młodego pokolenia to również media. Wraz z początkiem XX wieku to one stały się towarzyszem każdej jednostki, a ich oddziaływanie prócz pozytywnych czynników składa się także z negatywnych. Młode pokolenie stało się odbiorcą różnych „obrazów” przemocy, które są nagminnym zjawiskiem. Ich częstotliwość przyczynia się do zobojętniania i zatraca wrażliwość na sceny agresji. Młode jednostki wraz z częstym oglądaniem przemocy swoje zobojętnienie na agresję przekładają także w swoim otoczeniu.

Niestety szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza może wpłynąć negatywnie na młodego człowieka i przyczynić się do jego drogi przestępczej. Zbyt duże wymagania lub ich brak, faworyzacja czy potępianie ucznia ze strony nauczyciela oraz agresja uczniów względem niego to najczęstsze powody przestępczości nieletnich. Należy również zwrócić uwagę na problematykę wagarowania uczniów. Wyróżniamy dwa rodzaje wagarów – derywacyjne oraz konfliktowe. Derywacyjny nie jest aż tak poważny, zdarza się sporadycznie i nie ma dużego wpływu na młodego człowieka, natomiast konfliktowy ma poważne podłoże i zdarza się notorycznie, gdyż młoda osoba tak stara się radzić ze swoimi problemami. Skutkiem wagarów o podłożu konfliktowym są, coraz większe problemy rodzinne czy szkolne oraz możliwość wejścia w „złe towarzystwo”.

Cyberprzemoc

Środkiem wypowiedzi i kontaktu z drugim człowiekiem stał się Internet, który z czasem został potraktowany jako środek wolnego słowa. Niestety zaczęły pojawiać się w nim treści i zachowania nieakceptowane społecznie, takie jak przemoc i cyberprzestępstwo. Fundacja „Dzieci Niczyje” wyjaśnia pojęcie cyberprzemocy jako przemoc, której dokonuje się przy pomocy sieci i telefonów komórkowych dotyczącego dzieci i młodzieży. Problem ten sięga ponad połowy młodego pokolenia. Do takich działań, jakie określamy, możemy zaliczyć: robienie fotografii bądź filmów i zamieszczanie ich w mediach społecznościowych bez zgody drugiej osoby (ośmieszając przy tym ofiarę), zastraszanie i wyzywanie w sieci lub podszywanie się pod kogoś.

Anonimowość może bez problemów sprzyjać wyzbyciu się zahamowań, które sprzyjają ujawnianiu się swoich skrywanych emocji czy obaw, a także negatywnych stanów, np. gniewu. Każde nieprzyjemne zdarzenie jest w stanie spowodować niekontrolowany atak złości. Zwłaszcza wśród młodych ludzi często łączy się to z odwetem, ponieważ odbywa się to z braku wykształconego poczucia empatii. Często kończące się kłótniami, obelgami, czy tzw. trolling (negatywne komentowanie treści, by sprowokować konkretne czyny: kłótnie, groźby itp.). Częstym problemem związanym z anonimowością jest podszywanie się pod inną osobę oraz występujące wybuchy agresji. W mediach społecznościowych są tworzone zamknięte grupy, dla danej społeczności czy portale, gdzie osoby mogą wyładować swoją frustrację. Niestety ofiara jest bardziej narażona na ataki i bezbronna, ponieważ często nie wie kto, jest prowodyrem takich sytuacji, a taka osoba pozostaje bezkarna.

Narkomania wśród nieletnich

Przyjmuje się, że także środki odurzające mają duży wpływ na przestępczość nieletnich. Wskazują na to badania statystyczne. Występują jednak pewne wątpliwości między narkotykami a przestępczością, dlatego bada się ją na dwóch płaszczyznach: kryminalizacji czynności dotyczących narkotyków (na przykład przemyt lub handel) oraz jaki ma wpływ środków odurzających na popełnianie przestępstwa.

Środki odurzające same w sobie nie wywołają zachowań przestępczych oraz przemocy, na ich wpływ ma osobowość osoby zażywającej oraz otoczenie, w którym się znajduje. Niestety brak wiedzy społeczeństwa prowadzi do błędnego postrzegania, w jaki sposób działają substancje odurzające. Również raporty dotyczące narkotyków są celowo cenzurowane (np. dokumenty WHO). Problem sięgania po środki psychoaktywne, nie dotyczy tylko osób sięgających po nie – ma on duży wpływ na społeczeństwo oraz rodzinę, w której dana jednostka się znajduje. Według koncepcji Paula B. Hortona i Gerarda R. Leslie'a zjawisko to nazywamy problemem społecznym, które według opinii publicznej jest niepożądane. Niestety w dużym stopniu przy ocenie osób uzależnionych, kierujemy się stereotypowym myśleniem, że to oni są sprawcami czynów przestępczych lub przemocy. Jednak zanim dokonali takich czynów, oni sami często doświadczali takich zachowań, będąc ofiarą.

Osoby nieletnie, które sięgają po narkotyki nie doświadczyły zaspokajania podstawowych potrzeb takich jak bezpieczeństwo, miłość, przynależność głównie przez rodziców lub ich realizacja była nadmierna – brak usamodzielnienia, kontrola. Takie jednostki są bardziej podatne na wpływy rówieśników, gdzie będą mogli zaspokajać swoje potrzeby, które nie były zrealizowane przez opiekunów. Zażycie narkotyków może dawać im poczucie samokontroli, ucieczki przed problemami, przynależności do danej grupy społecznej, czy wywołanie pozytywnych emocji. Ucieczka przed własną sytuacją życiową i bagażem przykrych doświadczeń, gdzie doświadczali przemocy jawnej w dzieciństwie, jest dużą pokusą. Również czynnikiem mającym duży wpływ na narkomanię ma uzależnienie wśród rodziców, gdzie może to stanowić „wolną” rękę do sięgania po środki psychoaktywne.

Przestępczość nieletnich jest pojęciem złożonym i  składa się na nie wiele czynników. Głównymi czynnikami, które we współczesnym świecie i rzeczywistości mają na nie wpływ jest cyberprzemoc, zażywanie środków odurzających oraz wpływ środowiska. Niestety nie istnieje złoty środek, by zminimalizować odsetek przestępczości nieletnich. Ważna jest rozmowa, pomoc oraz poświęcony czas, jaki możemy dać naszym podopiecznym, by uchronić lub przestrzec przed konsekwencjami popełnianych czynów.


16.11.2020r.

W związku ze stanem epidemii Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, chcąc służyć pomocą jak największej grupie potrzebujących, oferuje bezpłatne wsparcie  dla osób w kryzysie psychicznym. Pracownicy poradni zapraszają do kontaktu zarówno młodzież jak i dorosłych przeżywających stany lękowe związane z utratą pracy, obawą o zdrowie swoje i bliskich; osoby objęte kwarantanną oraz personel medyczny.

Można pisać na adres poradnia@tlen.pl lub umówić się na spotkanie on-line.


10.11.2020

Miło mi poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do akcji MEN "Szkoła do hymnu” 2020. We wtorek - 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Niestety z uwagi na trwającą pandemię, w tym roku akcja przeniosła się do sieci. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, którzy przyłączyli się do akcji!

Zapraszam także do zapoznania się z ulotką "Szanuj, kochaj, chroń" ( w załączeniu)


09.11.2020r. 

https://www.coprzeczytac.pl/terapeutyczna-moc-ksiazki/

Książki mają cudowną, terapeutyczną moc. Działają uspokajająco, łagodzą napięcia, odrywają myśli od nieprzyjemnej rzeczywistości. Dlatego wykorzystuje się je w leczeniu depresji, nerwicy, a nawet raka.   

O terapeutycznej wartości czytania przekonywali już starożytni. Nie bez przyczyny nad wejściem do biblioteki w Aleksandrii widniał napis: „Lekarstwo dla duszy”. Współcześnie książki stały się ważną częścią terapii chorób psychicznych i fizycznych. W obu przypadkach cel jest jeden – poprawa samopoczucia pacjenta oraz wsparcie procesu akceptacji punktu życiowego, w którym aktualnie się znajduje. Odpowiednio dobrana lektura pozytywnie wpływa na przebieg zdrowienia. Daje nadzieję, pokazuje nowe perspektywy, motywuje do podjęcia działania.

Czytanie książek jest zajęciem intymnym. Odbywa się w ciszy i spokoju, w warunkach sprzyjających relaksowi. Podczas trwania choroby obecność ludzi i mediów wokoło może męczyć, a bezproduktywne leżenie w ciszy sprzyja zapadaniu się w czarną dziurę negatywnych myśli i wyobrażeń. Wtedy z pomocą może przyjść właśnie książka. Dobrze dobrana historia potrafi zaspokoić aktualne potrzeby, którym nie umieją sprostać bliscy. Wszystko dzieje się w głowie pacjenta, zmiana dokonuje się samoistnie, jakby przy okazji oddawania się tej przyjemnej czynności. Książka staje się nie tylko sposobem na zapełnianie długich godzin, ale także ma realną moc sprawczą, a sama lektura przynosi wymierne korzyści w postaci lepszego samopoczucia. W przypadku terapii ze specjalistami, książka może zostać omówiona i lepiej zrozumiana. Nie jest to jednak wymóg konieczny, ponieważ już sam kontakt z lekturą niesie za sobą dużą wartość.

W terapii książkami wcale nie chodzi o podsuwanie chorym literatury naukowej czy psychologicznej. Perswadowanie wprost nikomu nie sprawi przyjemności i kojarzyć się może jedynie z przymusem. Okazuje się, że najwłaściwszą drogę wskazuje nam literatura piękna i popularna – powieści obyczajowe, przygodowe, fantasy, kryminały czy romanse. Dobór odpowiedniej książki jest tu niezwykle istotny. Musi być ona zgodna z upodobaniami danej osoby i raczej nie należeć do kategorii zbytnio przygnębiających, czarnych powieści. Nie oznacza to, że mamy ograniczać się jedynie do zabawnych historyjek. Książka ma przede wszystkim odpowiadać na potrzeby chorego – w jednym przypadku może to być chęć rozrywki i szukania pozytywnych aspektów życia, w innym zaś zanurzenia się w historię podobną do własnej. Nie trzeba chyba także wspominać o dostosowaniu poziomu lektury do wieku i zdolności poznawczych człowieka. W doborze książek może pomóc biblioterapeuta – specjalista zajmujący się leczeniem poprzez czytanie, lub po prostu bliska osoba, posiadająca wiedzę na temat chorego i jego upodobań.

Książka „terapeutyczna” ma być odpowiedzią na pytanie zadane przez chorego, lekiem na jego lęki. Ich mnogość może być nieograniczona, a potrzeby drastycznie różne. Dlatego nie istnieje jedna recepta i zestaw polecanych lektur. Warto jednak zdawać sobie sprawę z rodzajów pomocy, jakie przynosi człowiekowi czytanie. U jednego chodzić może o identyfikowanie się z bohaterem, przeżywającym podobne trudności, u innego zaś o wywołanie w sobie negatywnych emocji, prowadzących do oczyszczenia i pozwalających na odreagowanie w lekturze. Książki mogą ponadto sprzyjać procesowi poznawania samego siebie, zachęcać do dialogu ze swoimi przekonaniami na temat ludzi i świata. Czytelnik w kontakcie z fabułą ma szansę także na rekompensowanie własnych braków i niejako za sprawą bohaterów, doświadczania tych samych uczuć. Ostatnie badania dowodzą bowiem, że czytanie uaktywnia odpowiednie partie mózgu odpowiedzialne za doznawanie realnych wrażeń. Czytając powieści przygodowe, nasza głowa całkowicie uczestniczy w ich przeżywaniu, dostarczając nam konkretnych bodźców. Łatwo możemy sobie wyobrazić, że dla osoby chorej ta funkcja bywa nie do przecenienia.

Żródło: https://www.coprzeczytac.pl/terapeutyczna-moc-ksiazki/


06.11.2020r.

W imieniu swoim oraz p. Małogorzaty Wadowskiej - nauczyciela bibliotekarza, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w akcji charytatywnej połączonej z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości. Warunkiem pozyskania funduszy jest zalogowanie się na stronie:

                                                    https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci  
 
i w dniu 11 listopada br. wzięcie udziału w  I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości (dokładne godziny zostaną ogłoszone w trakcie trwania zapisów).

O tym, do kogo trafią zebrane środki, zadecydują uczestnicy Dyktanda poprzez głosowanie. Każdy, kto rozwiąże Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r., będzie miał możliwość oddania jednego głosu. Osoby, które osiągną w dyktandzie najlepsze rezultaty, będą dysponowały zwielokrotnioną siłą głosu - tym samym będą posiadały większy wpływ na wynik głosowania. Głosowanie to odbędzie się online pomiędzy 13 a 15 listopada 2020. Głosować będą mogły wyłącznie osoby, które napiszą (rozwiążą) Dyktando na Święto Niepodległości.

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, a zapisanie się i rozwiązanie dyktanda to jedna złotówka przeznaczona przez organizatora na wybrany cel. Im więcej  osób przyłączy się do wydarzenia, tym większa pomoc trafi do potrzebujących.

Proponujemy, by nasze głosy zasiliły działającą w Częstochowie Fundację "Oczami Brata". Instytucja ta, znana z szerokiej działalności na rzecz potrzebujących, rozpoczęła w ostatnim czasie budowę Domu "Oczami Brata", w którym w przyszłości, po "odejściu" swoich bliskich,  będą mogły zamieszkać i uzyskać profesjonalną opiekę osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Pokażmy w tym ważnym dniu ducha patriotyzmu i wspólnie pomóżmy potrzebującym! Twój głos się liczy!
Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w dyktandzie i pochwalą się certyfikatem udziału (wydawanym przez organizatorów) mogą liczyć na przychylność polonisty :) i ocenę z aktywności :)


03.11.2020r.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Nietypowa sytuacja dla nas wszystkich nadal trwa. Większość czasu spędzamy w domu, pozostając tylko z najbliższymi członkami rodziny. Wprowadzono wiele ograniczeń – w tym te dotyczące chodzenia do pracy, szkoły, a także spotkań ze znajomymi. Nie możemy także swobodnie rozwijać swoich zainteresowań i pasji. Ta sytuacja może wpływać na nasze samopoczucie, a co za tym idzie rodzić konflikty. W związku z tym kilka krótkich informacji na temat samego konfliktu oraz jak skutecznie konflikty rozwiązywać.

Każdy z nas doświadczył konfliktów w swoimżyciu. Statystyki pokazują, że najczęściej kłócimy się z osobami nam najbliższymi – z rodzicami, rodzeństwem, znajomymi. A w sytuacji, kiedy jesteśmy cały czas z bliskimi - o zatarg, kłótnię czy konflikt jest nietrudno i wystarczy mała iskra zapalna.

Konflikt powstaje gdy:

 • dwie strony dostrzegają niemożliwe do pogodzenia różnice (interesów, potrzeb, wartości)
 • żadna ze stron nie może osiągnąć celów bez udziału lub zgody drugiej strony
 • strony blokują realizację swoich planów

Konflikty są nieuniknione i z pewnością nie jest możliwe wykluczenie ich z życia. Pewne jest jednak, że można nauczyć się jak konfliktom zapobiegać, niwelować ich skutki i rozwiązywać z korzyścią dla obu zaangażowanych w nie stron.

Działania podejmowane przez ludzi zależą między innymi od tego, czy przedmiot konfliktu jest dla nich ważny, czy czują się dość silni, aby działać oraz jakie sposoby radzenia sobie z konfliktami preferują. Poniżej kilka z nich:

 • unikanie konfliktu  (niedostrzeganie konfliktu tak długo, jak tylko jest to możliwe, przekonywanie siebie i innych, że nic się nie wydarzyło, że nie ma żadnych sprzeczności,  odraczanie, przeczekiwanie) 
 • rezygnacja z dążeń ( poddanie się bez podjęcia walki, poddanie się po walce, przegranie walki)
 • szukanie wsparcia (odwołanie się do autorytetu w celu uzyskania wsparcia i pomocy, odwołanie się do innych ludzi w celu budowy koalicji;)
 • odwołanie się do trzeciej strony, aby rozstrzygnęła po czyjej stronie jest racja (odwołanie się do arbitra, aby rozstrzygnął spór, wystąpienie na drogę prawną)
 • podjęcie walki w celu zniszczenia przeciwnika
 • potraktowanie konfliktu jako problemu do rozwiązania

 Zasady rozwiązywania konfliktów: 

 1. Nie myśl o sobie i drugim człowieku w kategoriach walki i zwycięstwa, ponieważ w ten sposób każdy z was przegra. Najważniejszą sprawą jest skoncentrowanie się na problemie, który doprowadził do kłótni. Należy go ujawnić i rozważyć, aby móc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.
   
 2. Postaraj się na chwilę „zawiesić” spór, spojrzeć na siebie i drugą osobę oczami kogoś z zewnątrz, kto przysłuchuje się awanturze. Przestań mówić, policz do dziesięciu, zacznij oddychać spokojnie.
 3. Wysłuchaj spokojnie argumentów drugiej strony. Postaraj się wczuć w to, co dana osoba myśli i poddaj to analizie. Być może okaże się, że początkowo coś źle zrozumiałeś.
   
 4. Nie rzucaj słów wulgarnych, gróźb, pomówień, nie obrażaj ani nie zastraszaj drugiej strony. Używaj kulturalnego języka, nie manipuluj drugą osobą.
   
 5. Bądź szczery, autentyczny, mów jasno i prosto o tym, co czujesz, okazując innym szacunek.

29.10.2020r.

Obecna sytuacja powoduje, że w dużej mierze funkcjonujemy w wirtualnej rzeczywistości- szczególnie dzieci i młodzież. Takie portale jak Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Tik Tok czy Twitter to dla nich codzienność. Komentarze i polubienia pod zamieszczonymi zdjęciami czy postami stają się ważniejsze niż opinie bliskich. Dla młodych ludzi grupa i przynależność do niej są sprawą priorytetową. Ma to swoje pozytywne i negatywne strony. Bardzo częstym zjawiskiem jest tzw. hejt. Jest to zjawisko obecne nie tylko w Internecie, ale i w życiu osobistym. Polega on na negatywnych i agresywnych komentarzach w Internecie lub wrogim odnoszeniu się do jakiś tematów lub osób. Dzieci i młodzież są jednocześnie autorami hej tu i doświadczają go na sobie.

Jak objawia się hejt, jak sobie z nim radzić i jakie są konsekwencje hejtu?  Zapraszam do zapoznania się z materiałem (pliki PDF w załączeniu – dla ucznia i rodzica).


26.10.2020r.

Pandemia wpływa na wszystko. Ruszyła więc Internetowa Poradnia Kryzysowa, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

W czasie rygorów sanitarnych osobisty kontakt z psychologami często jest utrudniony, a młodym ludziom w epidemicznej rzeczywistości przybyły przecież nowe potencjalne źródła stresu – czy to w związku ze zdalną nauką, czy np. zmieniającą się sytuacją życiową rodziców i napięciami, które może to powodować.  W razie kryzysu można uzyskać wsparcie przez Internet – w sposób bezpieczny, dyskretny, zaufany, profesjonalny.

Młodzi ludzie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych życiowych trudności będą mogli liczyć na pomoc psychologów i interwentów kryzysowych wysyłając mejla na adres:  pomoc@cztps.eu

Zachęcam do kontaktu!


23.10.2020r.

Drodzy Uczniowie!

Przed nami nowe wyzwania w związku z pandemią koronawirusa, a co za tym idzie - kolejne ograniczenia. Od dzisiaj cała Polska znalazła się w czerwonej strefie. Jest to trudny czas dla nas wszystkich, ponieważ ta trwająca już od kilku miesięcy sytuacja wywołuje w nas lęk, stres i niepewność.

Chociaż każdy inaczej radzi sobie z takimi emocjami, to w obliczu zawieszonych zajęć w szkole, odwołanych wydarzeń i izolacji od przyjaciół, szczególnie dzieci i młodzież muszą czuć wsparcie i miłość najbliższych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Dlatego jesli macie jakieś pytania i wątpliwości, zapraszam do kontaktu poprzez e-mail:    pedagog@ckziu.eu

Zapraszam Was także do zaglądania na stronę do zakładki e-pedagog

Życzę dużo zdrowia :)


 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU