Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Nabór IV do projektu ARK

Nabór IV do projektu ARK

FER.042.8.2018

Częstochowa,06.02.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych (w tym 50 kobiet) z własnej inicjatywy zgłaszających chęć kształcenia formalnego, w wyniku nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i/lub kursach certyfikowanych, poprawa efektywności kształcenia ustawicznego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez doposażenie pracowni.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki , którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu będą uczestniczyć w formach wsparcia. Rozpoczęcie realizacji przewidzianych w projekcie form wsparcia w przypadku IV rekrutacji jest planowane od I połowy 2018 r. do 28.02.2019 r. Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane będą przez 3 semestry a następnie przeprowadzone zostaną egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej lub jesiennej...

(***)

Więcej informacji znajduje się w załącznikach do pobrania:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU