Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Projekt pn. „Zawodowa współpraca 5”

Projekt pn. „Zawodowa współpraca 5”

Projekt pn. „Zawodowa współpraca 5” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

FER.042.28.2020                                                                                                                                     Częstochowa, 23.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 5”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 5” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego...

(...)

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej w postaci pliku tekstowego w formacie pdf:

Niezbędne załączniki dla nauczycieli i uczniów do pobrania poniżej ogłoszenia:

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU