Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

936
935
934
933
780
779
615

Elektryk

Elektryk

Nazwa zawodu: 

Regulamin rekrutacji do pobrania

Podstawa programowa dla zawodu

==> ZAPRASZAMY NA STRONĘ NABORU ELEKTRONICZNEGO <==

Zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:

  • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, na budowach,

  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, może także prowadzić samodzielną działalność usługową,

  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

  • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne),

  • na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektrycznych, elektryków dyżurnych,  w  zakładach pracy o średniej, małej wielkości oraz w dużych zakładach przemysłowych.

 

Analizy rozwoju rynku pracy przewidują, że w najbliższych latach zatrudniani będą przede wszystkim pracownicy wykwalifikowani w zawodach: elektryk, elektronik, mechatronik. Problem bezrobocia dotyka niestety w coraz większym stopniu osoby z wyższym wykształceniem.

W Europie coraz popularniejszy jest zawodowy model kształcenia, gdzie uczeń najpierw zdobywa zawód, często podejmuje pracę, a następnie pracując, uczy się zgodnie z potrzebami rynku, zdobywając jednocześnie doświadczenie praktyczne.
W naszej szkole chcemy promować podobny model kształcenia. Uczniowie w naszej szkole zawodowej są doskonale kształceni pod względem praktycznym, a po ukończeniu szkoły zawodowej mogą rozpocząć pracę i/lub  zdobywać wykształcenie średnie otwierające dalszą drogę rozwoju. Mogą także doskonalić się kończąc dodatkowe kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).

 W trakcie kształcenia nasi uczniowie mogą zdobyć także uprawnienia SEP-owskie dzięki funkcjonującemu Kołu SEP przy CKZiU.

W ramach przedmiotu "Elektrotechnika" uczniowie są zapoznawani z podstawowymi prawami obowiązującymi w obwodach elektrycznych i praktycznym ich zastosowaniem. Poznają metody analizy obwodów elektrycznych i magnetycznych w oparciu o poznane prawa. Uczniowie są zapoznawani z najnowszymi rozwiązaniami oraz wymaganiami w zakresie instalacji elektrycznych, w tym z instalacjami "inteligentnego domu", najnowszym osprzętem instalacyjnym i przyrządami pomiarowymi. Uzyskują wyczerpującą wiedzę na temat wykonywania, eksploatacji oraz lokalizacji i usuwania uszkodzeń instalacji elektrycznych.

"Maszyny elektryczne" to przedmiot mający na celu poznanie budowy i zrozumienie działania: transformatorów, silników prądu stałego i przemiennego.
Przedmiot „Instalacje elektryczne” zapoznaje uczniów z wykonywaniem instalacji w obiektach budowlanych i przemysłowych w różnych warunkach środowiskowych.

Zajęcia prowadzone są w laboratoriach, pracowniach branżowych oraz w warunkach odpowiadających środowisku pracy elektryka a także przy wykonywaniu określonych zadań praktycznych ( wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach, konserwacje i naprawy maszyn ).
Wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom kształcenia oraz służy wszelką pomocą. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi: zaprojektować proste układy elektryczne; wykonać instalacje elektryczne , zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne  dokonywać napraw urządzeń , posłużyć się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy.

 

POWIĄZANIA ZAWODU ELEKTRYK Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.7. jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie elektryk, podstawową (jedyną) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik elektryk. Technik elektryk ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.7. i są to kwalifikacje E.8. i E.24. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ.(E.a), PKZ(E.c).

PKZ.(E.a) występuje w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

 

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

E.7

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

741201

Elektromechanik

PKZ(E.a)

741103

Elektryk

311303

Technik elektryk

E.8

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

741103

Elektryk

PKZ(E.a)

311303

Technik elektryk

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

311303

Technik elektryk

OMZ

PKZ(E.a)

PKZ(E.c)

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA INFORMATORA FILMOWEGO CKZiU

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU