Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicnego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony domowej CKZiU.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Bajor – Krych, ckziu@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 324 24 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek ul. Przechodnia 11/15 - wejście do budynku od ulicy przez bramke portierni. Obszar pod nadzorem portierni oraz monitorowany systemem kamer. Budynek ul. Łukasińskiego 32/38 - brama wejściowa od ulicy Łukasińskiego kontrolowana przez portiernię. Jednocześnie wjazd na Stację Kontroli Pojazdów. Obszar pod nadzorem portierni oraz monitorowany systemem kamer.
  2. Główny hol i toalety przy ul. przechodniej dostepne na poziomie parteru. Wejscie główne przejezdne dla wózka. Wind brak - wyższe kondygnacje dostępne z użyciem schodów. Główny hol przy ulicy Łukasińskiego dostępny na poziomie parteru. Wind brak - wyższe kondygnacje dostępne z użyciem schodów.
  3. Specjalnych dostosowań brak. Przy ulicy Przechodniej łagodna pochylnia umożliwiająca dostęp do auli A11 w której odbywaja się spotkania i zebrania.
  4. Na placu wyznaczone miejsca parkingowe. Wjazd nadzorowany przez portiernię - za zgodą. Możliwość rezerwacji miejsc dla gości, w tym dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym po zgłoszeniu takiej potrzeby osobie dyżurującej - portierowi. Możliwość pokierowania osoby potrzebującej wsparcia.
  6. Brak stałej możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. W razie potrzeby, po wcześniejszym zgłoszeniu, istnieje możliwość zorganizowania tłumacza / dostępu do Internetu celem skorzystania z tłumacza online.

Aplikacje mobilne

Brak własnych / dedykowanych aplikacji mobilnych.