Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Pomoc materialna dla uczniów i ich rodzin.

Pomoc materialna dla uczniów i ich rodzin.

Nasi uczniowie mogą wystapić o pomoc materialną:

1. Stypendium szkolne - MOPS.
Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł netto) zamieszkujący w Częstochowie mogą starać się o stypendium szkolne. Wnioski należy składać do dnia 12 września br. u pedagoga szkolnego.

Uczniowie zamieszkujący poza Gminą Częstochowa składają wnioski do dn. 15 września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. POW 2.

2. Zasiłek szkolny- MOPS.
Uczniowie z rodzin, w których wystąpiło nagłe zdarzenie losowe, pogarszające ich sytuację materialną, takie jak: śmierć lub choroba członka rodziny, wypadek lub inne okoliczności, mogą starać się o jednorazowy zasiłek.

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa. Bliższe informacje i wnioski u pedagoga szkolnego.

Dotyczy: wsparcie finansowe , pomoc materialna , stypendium , stypendia , dofinansowanie , dadatek , pieniądze

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU