Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter izolacji budowlanych

Monter izolacji budowlanych

1. Charakterystyka zwodu

Monter izolacji budowlanej  to zawód  bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. 

 • przygotowywanije budowlane;
 • wykonywania izolacji wodochronnych;
 • wykonywania izolacji termicznych, akustycznych oraz przeciwdrganiowych;
 • wykonywania izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych;
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych.

Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych.

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców  w tym zawodzie.

 

2. Umiejętności

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych,

1) Wykonywania i naprawiania izolacji wodochronnych :

a. rozróżniania rodzajów izolacji wodochronnych, 
b. rozpoznawania rodzajów i właściwości gruntów budowlanych, 
c. rozpoznawania przyczyny i skutków zawilgocenia obiektów, 
d. posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji wodochronnych, 
e. sporządzania przedmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji wodochronnych, 
f. doboru sposobów wykonania izolacji wodochronnych, 
g. doboru materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania izolacji wodochronnych,
h. wykonywania robót murarskich, tynkarskich i blacharskich związanych 
z wykonywaniem izolacji wodochronnych, 
i. przygotowania podłoża pod izolacje wodochronne,
j. przygotowania materiałów do wykonania izolacji wodochronnych, 
k. wykonania izolacji wodochronnych, 
l. wykonania dylatacji i uszczelnienia w izolacjach wodochronnych, 
m. określenia stanu technicznego izolacji wodochronnych,
n. doboru sposobów naprawy uszkodzonych izolacji wodochronnych, 
o. wykonania prac związanych z naprawą izolacji wodochronnych, 
p. kontrolowania jakości wykonania izolacji wodochronnych,
q. sporządzania obmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji wodochronnych. 

 

2) Wykonywania i naprawiania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych:

a. rozpoznawania rodzajów strat ciepła w budynkach i określa przyczyny ich powstawania,
b. określania wpływu hałasu i drgań na budynki i organizm człowieka, 
c. rozróżniania rodzajów izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, 
d. posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, 
e. sporządzania przedmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i  przeciwdrganiowych, 
f. dobierania sposobów wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych,
g. dobierania materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, 
h. wykonywania robót murarskich, tynkarskich i blacharskich związanych z wykonywaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, 
i. przygotowania podłoża pod izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe, 
j. przygotowania materiały do wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, 
k. wykonywania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych przegród budowlanych, 
l. wykonywania prac związanych z ochroną izolacji termicznych przed zawilgoceniem, działaniem wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi,
m. wykonywania izolacji przeciwdrganiowych określonych elementów obiektów budowlanych oraz maszyn, urządzeń i instalacji budowlanych, 
n. wykonywania prac związanych z naprawą izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych, 
o. kontrolowania jakości wykonania izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych,
p. sporządzania obmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych.

 

3) Wykonywania i naprawiania izolacji antykorozyjnych:

a. rozpoznawania rodzajów korozji,
b. określania przyczyn powstawania korozji oraz jej skutki, 
c. rozpoznawania rodzajów podłoży budowlanych i określania ich stanu technicznego, 
d. posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych, 
e. sporządzania przedmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych, 
f. dobierania sposobów ochrony antykorozyjnej i chemoodpornej elementów budowlanych wykonanych z różnych materiałów, 
g. dobierania materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonywania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych, 
h. przygotowania podłoża wykonanego z różnych materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego i chemoodpornego, 
i. wykonywania powłok antykorozyjnych i chemoodpornych elementów budowlanych, 
j. kontrolowania jakości wykonania izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych, 
k. sporządzania obmiaru robót związanych z wykonaniem izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.

 

3. Predyspozycje zawodowe 

 • brak lęku wysokości
 • wyobraźnia przestrzenna
 • umiejętność koncentracji uwagi i podzielności uwagi
 • odpowiedzialność
 • zdyscyplinowanie
 • sprawność układu kostno – stawowego

 

4. Możliwości zatrudnienia

Zawód Monter izolacji  budowlanej należy do grupy poszukiwanych zawodów w kraju i za granicami naszego państwa. Prace montera izolacji budowlanych obejmują całą gamę robót podstawowych i montażowych: wykonuje malowanie podkładowe konstrukcji stalowych, izoluje ściany fundamentowe i ścianki zabezpieczające, stropy, podłogi, dachy, wykonuje zewnętrzne izolacje cieplne ścian osłonowych, wykonuje izolacje pionowe 

i poziome z różnych materiałów ( jak styropian, wełna mineralna, folia kubełkowa, lepik asfaltowy, papy asfaltowej itp.). Ze względu na szeroki zakres uprawnień absolwenci tego kierunku są bardzo pożądanymi pracownikami. Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku Monter izolacji budowlanej w firmie budowlanej, może również otworzyć własną działalność gospodarczą. Wraz z nabywanym doświadczeniem będzie w stanie awansować na kierownika zespołu, który wyznacza zadania i kontroluje postępy prac wykończeniowych. Celem nauki w zawodzie Monter izolacji  budowlanej jest wykształcenie specjalisty atrakcyjnego na rynku pracy i umożliwienie mu dobrego startu 

w dorosłe życie.

 

5. Współpraca z zakładami i firmami 

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na Monterów  izolacji  budowlanej, zarówno w inwestycjach jaki i remontach budynków w różnego typu działalności gospodarczej. 

Współpracujemy z następującymi firmami budowlanymi: Blachotrapez , H+H Polska, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Termo Organika.                                            

        

6. Dodatkowe uprawnienia do uzyskania w trakcie nauki 

 • kosztorysowanie i  przygotowanie dokumentacji przetargowej w programie NORMA PRO,
 • spawanie metodą  MAG , TIG,

 

7. Możliwości kontynuowania nauki

Wszystkim absolwentom zapewniamy kontynuowanie nauki na ciekawych kierunkach w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego między innymi w:

 • Szkole Policealnej Nr 6,
 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych,
 • Branżowej Szkole II Stopnia.

z  możliwością  uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu TECHNIKA i MATURY. Kształcenie to daje widoki na podnoszenie wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. 

                         

      

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU