Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 5

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 5

Częstochowa, 08.09.2021 r.

FER.042.5.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 5”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 5” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia w 2 zespołach szkół zawodowych w Częstochowie, dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy oraz współczesnych rozwiązań technicznych poprzez udział 107 uczniów/uczennic (10K) w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe oraz doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienie jakości nauczania nauczycieli/ek nauki zawodu poprzez udział 21 nauczycieli/ek (2K) w kursach i szkoleniach doskonalących.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice oraz nauczyciele/ki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2021/2022.

(...)

Pełna treść ogłoszenia i dokumentacja z załącznikami - do pobrania niżej:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU